Όροι Χρήσης

Οι όροι χρήσης του παρόντος ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σε σχέση με τη χρήση του διαδικτυακού τόπου από τους επισκέπτες και αφορούν την ιστοσελίδα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.deliverybox.gr η οποία εφεξής για λόγους συντομίας αναφέρεται ως «Delivery Box».

Η ιστοσελίδα Delivery Box έχει σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και δημιουργηθεί από την εταιρεία DEVCUBE I.K.E που εφεξής θα αποκαλείται «Εταιρεία».

 

Δεσμευτικότητα

Οι επισκέπτες/χρήστες του παρόντος διαδικτυακού τόπου αυτόματα συμφωνούν ότι με την είσοδο, πλοήγηση και χρήση του  κατανοούν και αποδέχονται ρητά και αμετάκλητα με ανεπιφύλακτη συμμόρφωση τους, τους παρόντες όρους χρήσης. Σε περίπτωση μη συναίνεσης με μέρος των όρων, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διακόψει την περιήγηση του και να ειδοποιήσει εάν επιθυμεί τον διαχειριστή σχετικά με τη διαφωνία του.

Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης μέρους ή όλου του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου Delivery Box καθώς και των όρων χρήσης του, όπως επίσης μπορεί να προσθέσει, να αφαιρέσει ή να καταργήσει στοιχεία, ή λειτουργίες, να αναστείλει ή να διακόψει προσφερόμενες υπηρεσίες εάν το θεωρήσει απαραίτητο χωρίς προειδοποίηση ή αιτιολογία. Τυχόν τροποποιήσεις του περιεχομένου λαμβάνονται υπόψη μόνο εάν διατυπωθούν γραπτώς και συμπεριληφθούν στο παρόν κείμενο των όρων χρήσης. Για το σκοπό αυτό, οι χρήστες/επισκέπτες θα πρέπει να ενημερώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα για το περιεχόμενο των όρων και να γνωρίζουν ότι εάν ακυρωθεί μέρος των όρων ή επέλθει ολική ή μερική ακύρωση ή αδυναμία εφαρμογής μεμονωμένων όρων, αυτό δεν θα επηρεάσει το σύνολο των υπόλοιπων όρων. Σε περίπτωση που δεν καλυφτεί κάποιο μέρος της συμφωνίας μεταξύ του Delivery Box και του επισκέπτη/χρήστη με τους νέους όρους, τότε θα προστίθενται συμπληρωματικοί ή τροποποιημένοι όροι που θα αντιστοιχούν στο νομικό σκοπό του άκυρου. Όλα τα παραπάνω ισχύουν σε κάθε περίπτωση και για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ρητά εντός του κειμένου των όρων χρήσης.

 

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Με τους παρόντες όρους, οι χρήστες δηλώνουν ανεπιφύλακτα ότι αποδέχονται και αναγνωρίζουν ότι το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου Delivery Box όπως κείμενα, εικόνες, υπηρεσίες, φωτογραφίες, βίντεο, το coding (προγραμματισμός), ρυθμίσεις, γραφικά, επωνυμία, εμπορικά σήματα, λογότυπα, διεύθυνση ιστότοπου και άλλα αρχεία, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και προστατευόμενα σήματα της Εταιρείας από τη στιγμή δημοσίευσης στο διαδίκτυο και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού, Κοινοτικού και Διεθνούς Δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και αποτελούν Δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Επίσης αναγνωρίζουν ότι δεν έχουν κανένα δικαίωμα στο περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου και δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο αναπαραγωγής, αντιγραφής, τροποποίησης, πώλησης, αναδημοσίευσης, μεταφοράς σε ηλεκτρονική ή σε έντυπη μορφή και με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια και συγκατάθεση της Εταιρείας. Σε αντίθετη περίπτωση η Εταιρεία δικαιούται να χρησιμοποιήσει ένδικα μέσα που της παρέχει η ισχύουσα νομοθεσία.

Επιπλέον τα τρίτα μέρη όπως συνεργαζόμενοι διαδικτυακοί τόποι, μέλη, εταιρείες, αντιπρόσωποι, συνεργάτες αναγνωρίζουν ότι η προστασία των δικαιωμάτων τους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας βαραίνει αποκλειστικά και μόνο τους δικαιούχους αυτών.

 

Περιορισμός ευθύνης

Η εταιρεία δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι το περιεχόμενο και το σύνολο των στοιχείων και των πληροφοριών του Delivery Box δεν αποτελούν εντολές προς εκτέλεση αυτόνομα από τους χρήστες που τις διαβάζουν και δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, αποζημίωση, χρηματική ποινή, έξοδα, διαφυγόντα κέρδη, απώλεια δεδομένων, περιεχομένου ή πληροφοριών και κάθε άλλο αρνητικό επακόλουθο που τυχόν προκύψει από την πρόσβαση ή τη χρήση των πληροφοριών και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου.

Η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να βρίσκεται ο διαδικτυακός τόπος συνεχώς σε λειτουργία χωρίς διακοπές, δεν παρέχεται όμως καμία εγγύηση ότι όλες οι υπηρεσίες, επιλογές και το περιεχόμενο θα λειτουργούν αδιάκοπα χωρίς σφάλματα που θα διορθώνονται αυτόματα, εντούτοις θα κάνει το καλύτερο δυνατό για να καλύψει οποιοδήποτε κενό και να διορθώσει οποιοδήποτε σφάλμα τυχόν προκύψει στο συντομότερο χρονικό διάστημα εφόσον αυτό είναι εφικτό. Επιπλέον η εταιρεία δηλώνει ότι δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για επανόρθωση ζημιάς που τυχόν προκύψει από συνεργαζόμενους διαδικτυακούς τόπους ή servers μέσω των οποίων αυτοί διατίθενται. Σε αυτή την περίπτωση αρνείται να δεχτεί οποιαδήποτε αξίωση οικονομικής ή άλλης φύσεως που τυχόν προκύψει από τα παραπάνω και την ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο χρήστης.

Μέσα στο περιεχόμενο του Delivery Box συμπεριλαμβάνονται άρθρα, σχόλια και δημοσιεύσεις που έχουν ως σκοπό την ενημέρωση των χρηστών του. Η Εταιρεία και το Delivery Box δεν εγγυάται για την καταλληλότητα, την πληρότητα, την έλλειψη λαθών ή την επάρκεια αυτών.

 

Ευθύνη επισκέπτη/χρήστη

Συγκεκριμένα, απαγορεύονται ρητά στους χρήστες τα παρακάτω:

Η διανομή περιεχομένου με παράνομο, χυδαίο, υβριστικό, πορνογραφικό, συκοφαντικό, απειλητικό, ενοχλητικό ή επιβλαβές υλικό για ανήλικους ή με φυλετική, εθνική ή σεξιστική διάκριση.

Η παραβίαση των πνευματικών και βιομηχανικών δικαιωμάτων τρίτων όπως και των εμπορικών σημάτων, ευρεσιτεχνιών, σημάτων απορρήτου ή διακρίσεων.

Η περίληψη οποιουδήποτε ιού, επιβλαβούς λογισμικού, κώδικα (malware), pop-up αυτόκλητης διαφήμισης ή άλλου διαφημιστικού υλικού, spam μαζική αλληλογραφία που μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά, προσωρινή ή μόνιμη βλάβη ή δυσλειτουργία σε οποιοδήποτε από τα εξαρτήματα ή τον εξοπλισμό hardware ή software του ηλεκτρονικού υπολογιστή αλλά και στα αρχεία ή καθυστέρηση, διακοπή ή παρεμβολή στη λειτουργία του διακομιστή ή οποιουδήποτε επικοινωνιακού δικτύου.

Η περίληψη ψευδούς δήλωσης ως προς το πρόσωπο και την ταυτότητα του προσώπου ή η μίμηση φυσικού ή νομικού προσώπου.

Ο επισκέπτης/χρήστης του Delivery Box υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί τον διαδικτυακό τόπο για τη διενέργεια των παραπάνω πράξεων, οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον της Εταιρείας ή την έναρξη οποιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας για πράξεις που ενδεικτικά και όχι αναφορικά μπορεί να αφορούν τον Ποινικό Κώδικα, τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων, τη νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, νομοθεσίας περί τηλεπικοινωνιών, νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οποιασδήποτε άλλης Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής και Υπηρεσίας, καθώς και για πράξεις που μπορεί να προσβάλλουν οποιοδήποτε δικαίωμα ή άλλο έννομο συμφέρον της Εταιρείας ή τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Επιπλέον, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τρίτος προβεί νομικά εναντίον της Εταιρείας που αφορά την προσβολή νόμιμου αγαθού του και εμπίπτει από τους όρους στο πεδίο ευθύνης του επισκέπτη/χρήστη του διαδικτυακού τόπου, τότε η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να στραφεί εναντίον του επισκέπτη/χρήστη με κάθε νόμιμο μέσο και μαζί με τις αξιώσεις του τρίτου μέρους επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ζητήσει αποζημίωση από τον επισκέπτη/χρήστη για την παραβίαση των όρων χρήσης και τις συνέπειες αυτής της πράξης.

Ως αποτέλεσμα, συμφωνείτε ότι με την πρόσβαση και χρήση του Delivery Box, οι εξαιρέσεις και περιορισμοί ευθύνης είναι ορθοί και αναλογικοί όπως τέθηκαν στο παρόν κείμενο.

 

Υπερσυνδέσεις σε τρίτες ιστοσελίδες (links)

Με την χρήση συνδέσμων (hyperlinks) εντός του Delivery Box παρέχεται τη δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων προκειμένου να διευκολυνθούν οι επισκέπτες/χρήστες κατά την περιήγησή τους στο διαδικτυακό τόπο. Δεν αποτελούν στοιχεία ελέγχου, αποδοχής ή έγκρισης των προϊόντων, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους, ούτε των όρων χρήσης και προστασίας προσωπικών δεδομένων αυτών. Κάθε link οδηγεί στον αντίστοιχο διαδικτυακό τόπο και η περιήγηση των επισκεπτών/χρηστών υπόκειται στους εκάστοτε όρους χρήσης του. Η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τους όρους χρήσης και την πολιτική προσωπικών δεδομένων των links και η πρόσβαση γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη.

 

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Το παρόν αποτελεί τη συμφωνία μεταξύ του Διαδικτυακού τόπου και του χρήστη/επισκέπτη. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει στους ανωτέρω όρους, μη επιλύσιμη εξωδίκως, εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια δικαστήρια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Οι χρήστες του Delivery Box μπορούν να επικοινωνούν άμεσα με τον διαχειριστή μέσω email στο info (@) deliverybox.gr  για οποιαδήποτε απορία, ενημέρωση για κάποιο προβληματικό στοιχείο ή επιπλέον πληροφορία.